به‎ گزارش‎ بخش خبر سايت اخبار فن‌آوري اطلاعات ايران، به نقل از iribnews، سـاخـت‎ ايـن دوچرخه‎‎ تحولي‎ براي‎ استفاده كـننـدگـان‎ از دوچرخه‎‎ در شهرهايي‎ است‎ كه مشكـل‎ تـرافيـك‎ سنگين‎ دارند.
به‎‎‎ گفته سازندگـان‎‎ ايـن دوچـرخـه, بـازار اوليه‎‎ براي‎ اين‎‎ نوع دوچرخه ژاپن است‎ زيرا دراين‎ كشوربه‎‎‎ تازگي‎ استفاده از دوچرخههاي‎ تاشو طرفداران‎ زيادي‎ پيدا كرده‎ است‎ و پس‎- از آن‎ امريكا مي‎‎ تواند بازار خوبـي بـراي‎ صادرات‎ اين‎ دوچرخه‎ باشد.
اروپائيان‎ نيز تمايل‎ خود را بـراي‎ خـريـد اين‎ دوچرخه‎‎ اعلام‎ كرده اند.

 

سايت منبع