دوچرخه هاي اشتراکی

اجاره يا در اختيارگذاشتن رايگان دوچرخه در شهرها

دوچرخه هاي هوشمند : يعني فرآيند اجاره نمودن و پرداخت هزينه از طريق كارت هاي هوشمند يا تلفن همراه امكان پذير باشد

امكان استفاده يكطرفه از دوچرخه :  نياز به بازگشت مسير جهت عودت دوچرخه نباشد .

مي تواند به عنوان بخشي از يك سيستم حمل و نقل عمومي استفاده شود .

به عنوان مثال : vélo’v, Lyon

استفاده از سرويس Vélo’v در شهر ليون فرانسه

ليون سومين شهر بزرگ فرانسه است (بعد از پاريس و مارسيل)

حدود 340 ايستگاه دوچرخه در سرتاسر شهر

اجاره دوچرخه هاي مستحكم و راحت به صورت 24 ساعته و 7 روز در هفته

1) ابتدا كارت اعتباري دوچرخه را از مقابل كارت خوان نوري عبور مي دهيد

2) سپس كد فعال سازي خود را وارد نموده و از منو ”دريافت دوچرخه“ را انتخاب كنيد .

3) از موارد مشخص شده در صفحه نمايش يك دوچرخه را انتخاب نماييد .

4) از محل مزبوطه دوچرخه انتخاب شده را خارج نماييد .