شرايط فيزيكي محل و نوع تصادفات

خصوصيات جسمي و رفتاري استفاده‌كنندگان از راه

پارامترهاي خارج از كنترل استفاده‌كننده از راه نظير حجم و سرعت جريان ترافيك، شرايط جوي، ميزان روشنايي

كيفيت نامناسب روسازي راه

اجراي غيراصولي و نادرست معبر نظير جدول‌گذاري، زهكشي و دفع آب‌هاي سطحي

معاونت حمل ونقل و ترافيک شهرداري تهران

شركت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك تهران