30-1-7: در حالی که استارت ها در فواصل زمانی چند دقیقه ای داده می شوند یا بصورت گروهی هردوچرخه سوار مسئول بررسی زمان شروع خود می باشد.

31-1-7 : در طول هرمسابقه رقبا به صورت مرتب و با برنامه رفتارکنند وموافق با دستورالعمل های مستقیمUci به منظو افزایش شانس موفقیت عمل نمایند.

رقبا بایستی از جزئیات این شرایط قبل از شروع ثبت نام شان اگاه باشند.

32 -1-7 :در صورت تصادف رقبا بایستی سریعا به کمک هم بشتابند ویا حداقل کسی را برای کمک خبرکنند در صورت آسیب در مسیر بایستی موافق کمک به رقبایشان باشند زمان از دست رفته برای کمک به دوچرخه سوار مصدوم باید توسط خود دوچرخه سوار کمک کننده ثبت گردد.

33-1-7 : هرتغییر واصلاحی در هربخش از مسابقه برای رقبا ممنوع می باشد

34-1-7 : هیئت داوران شامل نفرات زیر می باشد:

– یک نماینده فنی Uci

– رئیس کمیته داوران

– حداقل یک عضو از کمیته داوری یا کمیسیون تریال Uci
35-1-7 : با توافق کمیته داوری ونماینده فنی تنها رقبایی که به وسیله کمیته خوانده شوند اجازه ورود به منطقه نظارت شده رادارند.

36-1-7 : بخشهای ممکن است فقط برای قدم زدن باشد یعنی دوچرخه سواران حق ندارند درآنجا دوچرخه سواری کنند.

37- 1-7 : جریمه ها به وسیله کمیته داوری بایستی در امتیازات مسابقه در هرمسابقه هنگام شروع لحاظ شود به علاوه امتیازات کسرشده درچک لیست باید ثبت شود وبرای هرقسمت (بخش)حفظ ونگهداری شود .

درصورت وجود تفاوت درکارت امتیاز وچک لیست کمیته داوری تصمیم می گیرد.

38-1-7 : مسیرها بایستی با پیکان ها (فلش های) شماره دار با رنگ های خاص هر رده سنی از مسابقات علامت گذاری شود دوچرخه سواری باید در آن مسیر ها باشد.

39-1-7 : رقبا باید وارد منطقه شوند ومنطقه بی طرف بایستی با دو فلش یکسان،هم رنگ وهم شماره به صورت چپ وراست علامت گذاری شوند.

40-1-7 : رقبا بایستی بصورت غیرمستقیم و در جلو مناطق بی طرف حرکت کنند .

41-1-7 : هررقیبی که از مسابقه خارج شود (از دور مسابقه خارج شود) بایستی کارت امتیاز خود را به کمیته داوری برگرداند.

منبع: http://www.cfi.ir