تاحد امكان از پیاده روها برای آمد و شد استفاده كنید و از قدم زدن در حاشیه خیابان در حالتی كه پشت شما به طرف اتومبیل هاست ، خودداری كنید. اگر می خواهید به خیابان وارد شوید، مواظب اتومبیل ها باشید.

در خیابان هایی كه پیاده رو وجودندارد، تا حد امكان از سمت چپ خیابان حركت كنید و در جهتی حركت كنید كه بتوانید ماشین هایی را كه از روبرو می آیند، ببینید. مواظب پیچ های تند گردش به راست باشید و بهتر است در زمان عبور از خیابان ، تا حد امكان قبل از رسیدن به پیچ، از عرض خیابان عبور كنید تاماشین هایی كه از روبرو می آیند، امكان بیشتری برای دیدن شما داشته باشند. بعد از پیچ، برای دیدن ماشین هایی كه در حال آمدن هستند، به عقب نگاه كنید.

لباسی بپوشید و یا وسیله ای حمل كنید كه رانندگان هنگام عبور از خیابان شما را راحت تر ببینند. درجاهایی كه دید كم است، پوشاك و وسایل با رنگ روشن به رانندگان برای دیدن شما كمك می كند. در هنگام شب از وسایل انعكاس دهنده نور استفاده كنید. (مثل بازوبند، كمربند یا حمایل شب تاب) دستكش، كیف و یا كفش سفید رنگ، در تاریكی شب و محدود بودن میدان دید از لباسهای روشن و حتی الامكان قابل دید استفاده شود. در این صورت، بامنعكس شدن نور بالای خودرو، امكان دیده شدن برای راننده تا سه برابر افزایش می یابد.

به كودكان و خردسالان اجازه ندهید كه به تنهایی از منزل خارج شوند و در خیابان یا پیاده روها قدم بزنند.

عابران پیاده ای كه به صورت گروهی مشغول راهپیمایی در خیابان هستند، لازم است تا آنجا كه ممكن است در منتهی الیه سمت چپ خیابان تردد كنند و باید نفراتی به عنوان مراقب در جلو و عقب گروه با لباسی با رنگهایی كه بهتر دیده می شوند و لباس های انعكاس دهنده نور در هنگام شب قرار گیرند. در تاریكی شب ، مراقبانی كه در جلو حركت می كنند باید چراغی با نور سفید و مراقبینی كه در عقب قرار گرفته اند باید چراغی با نور قرمز كه از پشت سر قابل رؤیت باشد ، حمل كنند. نفرات كناری گروه باید ملبس به لباس های روشن بوده و یا از چراغ استفاده كنند.

عابران پیاده به هیچ عنوان نباید در حاشیه بزرگراهها و یا خیابان هایی كه وسایل نقلیه با سرعت زیاد در آنها تردد دارند، پیاده روی كنند.

 

عابران پیاده برای گذر از عرض خیابان، مراحل زیر را باید به كودكان خود آموزش داده و هرگز نباید اجازه بدهند تا زمانی كه آنها را به درستی درك نكرده اند و نمی توانند به خوبی از آن استفاده كنند، به تنهایی بیرون بروند. سن كودكان برای فهمیدن این ضوابط متفاوت است، لیكن كودكان كمتر از ۱۰ سال، قادر به تشخیص سرعت و فاصله حركت خودروها نیستند. از آنجا كه معمولاً كودكان با تمرین و مثال زدن یاد می گیرند، لذا والدین و مربیان باید این ضوابط را در مواقعی كه با كودكان بیرون می روند، به طور كامل رعایت كنند. به علاوه این والدین هستند كه باید تشخیص دهند كودكان در چه سنی قادر به استفاده از این ضوابط و حفظ ایمنی خود هستند.
برای عبور از عرض خیابان باید از پل های هوایی عابر پیاده، زیرگذرها، گذرگاههای خط كشی شده عابر پیاده، گذرگاههای عرضی مجهز به چراغ های راهنمایی و یا محل هایی كه از سوی مأموران راهنمایی و رانندگی ، گذربان مدارس و نظایر آن توصیه شده است، استفاده شود.
در حاشیه خیابان و در كنار جدول بایستید. درست در كنار جدول ، درجایی كه بتوانید به راحتی تردد در خیابان را زیر نظر داشته باشید ، بایستید و به اندازه كافی از آمد و شد در خیابان فاصله داشته باشید.

اگر آمد و شد در خیابان جریان دارد، صبر كنید تا خودروها عبور كنند، محیط اطراف را زیرنظر بگیرید، اگر خودرویی درحال آمدن است اجازه بدهید عبور كند و دوباره به اطراف نگاه كنید و گوش فرا دهید تا اطمینان حاصل كنید كه خودروی دیگری در حال نزدیك شدن نباشد. گاهی اتفاق می افتد كه خودروی بزرگی مانع دیده شدن عابران توسط راننده خودروی مجاور می شود، لذا هرگز بدون اطمینان از نبود خودرو از عرض خیابان عبور نكنید.
وقتی خودرویی در حال نزدیك شدن نیست، به طور مستقیم از عرض خیابان عبور كنید.
هرگز به طور مورب از عرض خیابانها عبور نكنید چون این كار باعث كاهش دید شما و خطای دید رانندگان می شود.

با رعایت كامل مراحل پیش گفته از عرض خیابان تا رسیدن به میانه، رفوژ و یا سكوی میانی استفاده كرده و سپس صبر كنید و دوباره با رعایت آن مراحل، از عرض نیمه دوم خیابان عبور كنید.

وقتی می خواهید از عرض خیابان در محل یك تقاطع عبور كنید، علاوه بر رعایت كامل موارد پیش گفته باید مراقب خودروهایی كه در تقاطع به صورت گردش به راست یا به چپ به سوی شما می آیند، باشید. به ویژه خودروهایی كه از پشت به سمت شما نزدیك می شوند.

اگر در نزدیكی شما خط كشی عابر پیاده قرار دارد، باید برای عبور از عرض خیابان، از آنجا استفاده كنید. در هنگام عبور از مسیر خط كشی شده ، همواره به صورت مستقیم و درسمت راست داخل مسیر خط كشی شده تردد كنید.

وقتی اتومبیل ها توقف كردند، در جهت مستقیم از خط كشی عبور كنید، اما در عین حال به دو طرف خود نگاه كنید و به صدای اتومبیل ها گوش دهید، زیرا ممكن است راننده ای شما را ندیده باشد و اقدام به سبقت گرفتن از اتومبیل های متوقف شده در پشت خط عابر پیاده كند.

 

اگر در محل گذرگاه عرضی عابر پیاده ، در وسط خیابان، میانه، رفوژ و یا سكو وجود دارد، در آن قسمت توقف كنید و با مراعات اصول ذكر شده و مشاهده به سمت دیگر و اطمینان از نبود خطر از نیمه دوم خیابان عبور كنید.

اگر در نزدیكی شما خط كشی عرضی عابر پیاده با چراغ راهنما وجود دارد، برای عبور از خیابان از آن استفاده كنید. اما در لبه خط كشی و به صورت زیگزاك حركت نكنید زیرا این كار خطرناك است.

در گذرگاههای عرضی چراغ دار با جزیره میانی باید عبور از خیابان به صورت دو مرحله ای یا متناوب و به عنوان دو معبر مجزا در نظر گرفته شود. وقتی به میانه ، رفوژ و یا سكوی وسط خیابان می رسید، باید صبر كنید تا چراغ سبز شود وچراغ سبز راهنمای عابران كه شكل یك آدمك سبز ثابت را نشان می دهد، ظاهر شود.

برخی از چراغ های راهنمایی دارای چراغ هایی ویژه عابرین پیاده هستند. در این نوع چراغ ها، فانوس سبز و آدمك آن چشمك نمی زند ولی زمان كافی بعد از خاموش شدن، برای عبور عابرانی كه در وسط خیابان هستند، در نظر گرفته شده است. اگر چراغ ویژه عابران پیاده وجود نداشته باشد، هرگز قبل از قرمز شدن چراغ راهنمایی برای خودروها و توقف كامل آنها، حركت نكنید و حتی در چنین مواقعی، مواظب حركت گردشی خودروها در تقاطع باشید.

در گذرگاههای عرضی عابران كه از سوی مأمور راهنمایی و رانندگی یا پلیس مدرسه، كنترل می شود حتماً باید با اجازه و علامت موافق ایشان از گذرگاه عبور كنید و حتی الامكان سعی كنید از سمت جلوی ایشان تردد كنید.

نرده های كنار خیابان برای افزایش ایمنی عابران پیاده است. فقط از قسمت هایی عبور كنید كه فاصله ای بین نرده های محافظ برای عبور عرضی شما باز گذاشته شده باشد و هیچ گاه از نرده ها بالا نروید، از روی آنها نپرید و به موازات نرده ها در قسمت سواره روی خیابان حركت نكنید.

برای عبور از عرض خطوط ویژه اتوبوس، براساس آنچه كه گفته شد عمل كنید. به علاوه دقت كنید كه اتوبوس ها معمولاً در خطوط ویژه با سرعت بیشتری نسبت به دیگر وسایل نقلیه حركت می كنند. همچنین مواظب دوچرخه سواران و یا دیگر وسایلی باشید كه در خطوط ویژه اتوبوس حركت می كنند.

اگر از میان اتومبیل های پارك شده عبور می كنید، ابتدا در كنار اتومبیل و در حاشیه خیابان توقف كنید و مطمئن شوید كه می توانید تردد خودروها در خیابان را به خوبی ببینید و همچنین، رانندگان نیز به خوبی قادر به دیدن شما باشند و سپس با رعایت مراحل عبور كه قبلاً شرح داده شد، از خیابان عبور كنید.

اگر در نزدیكی شما محل خط كشی عابر پیاده وجود ندارد، سعی كنید از زیر چراغهای خیابان عبور كنید تا رانندگان بتوانند شما را به خوبی ببینند.

در صورت مشاهده خودروهای امدادرسانی نظیر آمبولانس، آتش نشانی، پلیس، امداد آب، گاز و برق با چراغ گردان روشن و یا در صورت شنیدن صدای آژیر آنها، به سرعت خیابان را ترك كرده و مسیر را برای عبور آنها باز كنید.

فقط در زمانی سوار یا پیاده شوید كه اتوبوس توقف كامل كرده و راننده اجازه سوار و پیاده شدن داده شده باشد. هیچ گاه به طور مستقیم از جلو یا پشت اتوبوس اقدام به عبور از عرض خیابان نكنید. صبر كنید كه اتوبوس عبور كند تا شما بتوانید آمد و شد در خیابان را به طور كامل در هر دو جهت ببینید

http://www.trafic.ir/Nokateimeni.htm