يكي از الزامات بسيار مهم در ارتباط با رواج دوچرخه سواري، ايجاد پاركينگ در ايستگاههاي مترو، ايستگاههاي اصلي اتوبوس، فروشگاههاي بزرگ و مراكز جذب سفر است.
پاركينگ دوچرخه در كوپنهاگ، دانمارك:

منبع: www.ttic.ir