حمل و نقل سبز

در بسياري از كشورهاي جهان عموما قوانين سخت‌گيرانه به منظور محدود كردن تردد خودروهاي شخصي به اجرا در‌مي‌آيد, قوانيني كه شهروندان از اجراي آن راضي هستند. چرا كه حجم زياد خودروهاي شخصي در اين شهرها به گونه‌اي است كه زندگي شهروندان را با مشكلات جدي روبه‌رو كرده‌است.
در ايران نيز در برخي از شهرها قوانيني اتخاذ مي‌شود تا بسياري از مشكلات زيست‌محيطي و شهري براي ساكنان شهرها كمتر شود و شهروندان بتوانند با آرامش بيشتري به زندگي بپردازند.

اگرچه بسياري از شهرهاي جهان با اعمال قوانين سخت‌گيرانه سعي دارند تا از حضور خودرو‌ها در خيابان‌ها بكاهند و در عوض وسايل حمل و نقل غير موتوري را ترويج كنند اما اين روند در شهرهای ما  كه همواره با مشكلاتي نظير آلودگي هوا و ازدحام خودروها روبه‌روست، چندان جدي تلقي نشده و مورد توجه مسئولان نيست.
شهرهاي بزرگ از دوچرخه به عنوان راهي براي برون رفت از استفاده بي‌رويه از خودروهاي شخصي بهره مي‌گيرند.
ايجاد خطوط متعدد دوچرخه سواري، طراحي و ساخت ايستگاه‌ها و تعميرگاه‌هاي مختلف و همچنين اتخاذ تدابير ويژه براي حمايت از دوچرخه سواري و شراكت در ساخت دوچرخه‌هاي مناسب، ساده و راحت براي شهروندان نمونه‌اي از اين اعمال قوانين است.
به عنوان مثال در شهرهايي نظير پرتلند و آراگون آمريكا كه در زمينه توسعه دوچرخه سواري جز پيشروترين شهرهاي جهان هستند اقدامات ويژه‌اي انجام شده است. در اين سال از 15 سال گذشته و به منظور كاهش حضور خودروهاي شخصي در خيابان‌ها در حدود 200 مايل مسير ويژه دوچرخه احداث شده است.
همچنين شهرهاي بزرگي مانند لندن و پاريس نيز در اين زمينه چندان بي‌تفاوت نبوده‌اند.مسئولان اين شهرها نيز با طرح‌هاي مختلف از جمله طرح دوچرخه سواري 2015 توانسته‌اند با اتخاذ تدابير ويژه‌اي، شهروندان خود را به استفاده هرچه بيشتر از دوچرخه تشويق كنند.

هر چند اين طرح نوعي گرته‌برداري ازشهرهاي چين بوده اما تمامي مسئولان شهرهاي بزرگ جهان به اين نتيجه رسيده‌اند كه چاره‌اي جز ترويج دوچرخه به عنوان يك وسيله حمل و نقل عمومي ندارند.
چرا كه با وجود حضور خطوط فراوان مترو، اتوبوس و تاكسي و ديگر وسايل حمل و نقل اما به دليل رشد فزاينده اين شهرها و افزايش جمعيت در آن هر روز بر ميزان تقاضا براي سفرهاي شهري افزوده مي‌شود و امكان گسترش ناوگان حمل و نقل عمومي در آنها بسيار محدود است. انگار دوچرخه و گسترش آن به عنوان سياستي كلي و مهم در دستور كار تمامي شهرهاي جهان قرار گرفته است.

منبع: www.ttic.ir