–          آزادراه ها

–          بزرگراه ها

–          تونل

–          جاده هاي بين شهري

–          پل هاي روگذر خودرو

–          زيرگذرها ی خودرو

–          مركز ميدان

 

شايان ذكر است بدلايل مختلف براي موارد فوق نيز مي توان پياده رو ساخت ولی فقط کاربرد محدود خود را دارد.

مثلا در تونل زير جهت عبور عابرين پياده، صرفا در حد سوار و پیاده شدن به حمل و نقل عمومی ، پياده

رو ايجاد شده است.

 

يا در تونل زير جهت عبور كارشناسان فني تونل، پياده رو ايجاد شده است.

 

 

يا اينكه پل زير داراي پياده رو است. اما مسیر آن با مسیر خودرو کاملا جدا است و فقط سازه ، مشترک می باشد.

 

 

ميدان داراي پياده رو در مركز و دور ميدان:

 

در جاده برون شهري معمولا پياده رو وجود ندارد جز مواری استثنائی و نادر مثلا در مقابل مرکز خرید ، رستوران ، درمانگاه ، مخابرات و ……

 

فرستنده : سيد مصطفي حسيني