نمونه اي از ميدان داراي خط عابر پياده به همراه چراغ راهنمايي در كشور فرانسه:

 

 

 

 

نمونه اي از ميدان داراي خط عابر پياده به همراه چراغ راهنمايي در سيدني- استراليا:

 

 

نمونه اي از ميدان داراي خط عابر پياده زيگزاگ در كشور آلمان:


منابع:

http://ncsu.edu/index.php

http://www.fhwa.dot.gov

www.teachamerica.com

http://www.google.com

http://images.google.com