حرکت عابر پیاده در بزرگراه و رمپ و لوپ ها و تونل ها ممنوع است.

به عنوان مثال در قسمتی از آیین نامه رانندگی ایالت کالیفرنیا ی آمریکا آمده است که :

عابرین پیاده اجازه عبور از هیچ پل عوارضی و یا بزرگراهها را ندارند مگر اینکه پیاده رو وجود داشته باشد. و همچنین تابلو هایی باشد که نشان دهد عبور عابر پیاده در آن محل مجاز است.

اگر پیاده رو نباشد ، عابرین باید در جهت عکس حرکت خودروها حرکت کنند  مانند عکس زیر:

 

در قسمت هایی از بزرگراهها و آزادراهها تابلوهایی نصب شده که نشان میدهد عابرین پیاده حق عبور و حرکت در آن قسمت از بزرگراه و آزاد راه را ندارند.

 

اگر جائی ایستگاه اتوبوس یا موارد مشابهی در بزرگراه باشد ،

برای آن، “مکان عبور عابر پیاده” هم باید پیش بینی کرد.

 

Pedestrians are not permitted on any toll bridge or highway crossing unless there is a sidewalk and signs stating pedestrian traffic is permitted.

If there is no sidewalk, walk facing the oncoming traffic (see the picture below). Don’t walk or jog on any freeway where signs tell you that pedestrians are not allowed.

 

آدرس سایت: http://www.dmv.org/ca-california/driver-handbook.php#California_Driver_Handbook