1 . 17 درصد از سفرها با دوچرخه است .

2 . 24 درصد از سفرهای زیر 24 کیلومتر با دوچرخه است .

3 . هر دانمارکی روزانه  به طور میانگین 1.1 کیلومتر دوچرخه سواری میکند .

4 . 36 درصد از جوانان روزانه یا یک بار در هفته با دوچرخه به سر کار میروند .

5 . 17 درصد از جوانان دختر و 36 درصد از جوانان پسر برای رفت وآمد به محل کار یا تحصیل از دوچرخه استفاده میکنند .

6 . 45 درصد از کل بچه های دانمارکی با دوچرخه به مدرسه میروند .