ترويج حمل و نقل سالم و پاک يکی از مهم ترين اولويت های کاری سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداری شيراز محسوب مي شود.

با توجه به اهميت دوچرخه سواري به عنوان ورزشي كه هم‌ به عنوان وسيله حمل و نقل سبك شهري كارآيي داشته و هم در تأمين سلامت جامعه مؤثر است، نهادينه کردن فرهنگ دوچرخه سواري و ايجاد مسيرهای ويژه برای دوچرخه سواران از اهداف آموزشي اين سازمان به شمار مي رود.

مقايسه استفاده از دوچرخه به جاي موتورسيكلت يا يك خودروي قديمي كه حجم زيادي از آلاينده ها را به هواي شهر وارد مي كند، نيازمند ترويج بيشتر از سوي سازمان ها و نهادهاي ذيربط و مسئولان ترافيك شهري است.
بر اين اساس سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداری شيراز همكاري با تشكل ها و نهادهاي مردمي در ترويج استفاده از دوچرخه را از برنامه هاي کاری خود قرار داده است تا با گسترش فرهنگ استفاده از اين وسيله نقليه بتوان دوچرخه سواري را به عنوان يك مد به سيستم حمل و نقل و ترافيك شهری وارد کرد.

استفاده از دوچرخه در حمل ونقل، يکي از روش هايي است که سالهاست در بسياري از کشورهايي که با مشکلات جمعيتي، ترافيک، آلودگي هوا و محيط زيست روبرو هستند در حال اجراست. بنابراين مي توان استفاده از اين وسيله را يکي از بهترين روش هاي تلفيق با ساير وسايل حمل و نقل در به كارگيري كاهش ترافيك شهري دانست.

http://www.eshiraz.ir/traffic/fa/bike1,p881119