مطالعات طراحي سامانه يكپارچه دوچرخه سواري مشهد از دو سال قبل در دستور كار معاونت حمل ونقل و ترافيك شهر مشهد، قرار گرفت و در حال حاضر اين مطالعه به اتمام رسيده است.
مسئول حوزه برنامه ريزي و مطالعات سازمان فوق گفت: براساس مطالعات انجام شده اجراي طرح مستلزم حدود 41 ميليارد ريال هزينه مي باشد و در مقابل تنها در سال نخست اجراي اين طرح در حدود 104 ميليارد ريال منافع ايجاد خواهد نمود كه اين مسئله بيانگر اقتصادي بودن اجراي طرح مي باشد.
ميثم ضيايي در ادامه تصريح كرد: در مطالعات ساماندهي شبكه دوچرخه سواري مشهد، جايگاه دوچرخه در سفرهاي روزانه ساكنين شهر مشهد بررسي شده و سپس قالب كلي شبكه دوچرخه سواري مشهد تعيين و طراحي شده است.
ضيايي با اشاره به مزاياي استفاده از دوچرخه خاطرنشان كرد: اين وسيله نقليه براي گروه خاصي از افراد نظير دانش آموزان مطلوبيت ويژه اي دارد كه در حال حاضر متاسفانه ميزان استفاده دوچرخه در سفرهاي روزانه شهروندان پايين است.
وي با استناد به مطالعات انجام شده اظهار داشت: در صورت احداث مسير دوچرخه سواري 10 درصد از سفرهاي وسيله نقليه شخصي با طول كمتر از 5 كيلومتر براي افق كوتاه مدت و 15 درصد از سفرهاي وسيله نقليه شخصي با طول كمتر از 5 كيلومتر براي افق بلندمدت به دوچرخه منتقل شود.
به گفته وي در اين مطالعات همچنين پرترددترين مسيرهاي دوچرخه سواري در مشهد تعيين شده و با درنظر گرفتن مسائل ترافيكي شهر، چگونگي توزيع جريان تردد دوچرخه در شبكه شهر مشهد مشخص شده است و اين طراحي به گونه اي است كه تقريبا از هر ناحيه شهر مشهد يك مسير دوچرخه مي تواند عبور كند.
مسئول حوزه برنامه ريزي و مطالعات سازمان حمل ونقل و ترافيك مشهد تصريح كرد: پس از تلفيق بررسي هاي صورت گرفته، شبكه جامع دوچرخه سواري با طولي بالغ بر 120 كيلومتر به عنوان شبكه نهايي يكپارچه دوچرخه سواري مشهد تعيين شد.
وي در خصوص فضاهاي لازم جهت پارك دوچرخه گفت: به منظور هماهنگي بين سيستم حمل ونقل همگاني و شبكه يكپارچه دوچرخه سواري، ايستگاه ها و پايانه هاي مهم حمل ونقل همگاني در شهر مشهد شناسايي شده اند تا زمينه براي شناسايي فضاهاي لازم جهت پارك دوچرخه و ايستگاه هاي كرايه دوچرخه فراهم شود.
ضيايي در ادامه خاطرنشان كرد: براي استفاده ايمن و آسان دوچرخه سواران 13 ايستگاه اصلي كرايه دوچرخه با ظرفيت 40 دوچرخه و 24 ايستگاه فرعي كرايه دوچرخه با ظرفيت 20 دوچرخه در محدوده شبكه پيوسته دوچرخه سواران مشهد به همراه سيستم متناسب كرايه دوچرخه پيشنهاد شده است.

مشهد – خبرنگار كيهان

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1884184