سيد جعفر تشکري هاشمي در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي برنا با اشاره به لزوم گسترش شبکه دوچرخه سواري خاطر نشان کرد: در منطقه 8 تهران مسير هايي براي عبور دوچرخه سواران در نظر گرفته شده است که کار طراحي شبکه ها به پايان رسيده و مسير هاي تعيين شده در حال آماده سازي است .
وي با بيان اين که 3 تيپ مسير براي عبور دوچرخه سواران در نظر گرفته شده است ،تصريح کرد:در بخشي از خطوط به صورت اختصاصي تنها دوچرخه رفت و آمد مي کند. همچنين درمسير هايي، لايني از خيابان به اين منظور جدا شده است ودر بعضي از معابر نيز دوچرخه به عنوان يک وسيله نقليه همراه با ساير خودرو ها اجازه عبور دارد .
معاون شهردار تهران ادامه داد :در حال عقد قرار داد با شرکت هاي سازنده دوچرخه هستيم و طي دو ماه آينده در شرق تهران خطوط ويژه دوچرخه سواري افتتاح خواهد شد .
تشکري هاشمي در رابطه با پيشرفت پياده راه بازار گفت :زمان زيادي براي پياده راه بازار نياز نداشتيم ولي به دليل زير ساخت هاي فرسوده و وضعيت نابسامان المان هاي شهري در اين منطقه از جمله لوله هاي پوسيده ،فاضلاب و… شهرداري اين منطقه مجبور شد اين خيابان را از نو بسازد .
وي افزود: سنگ فرش هاي لاين جنوبي به اتمام رسيده است و تنها بخش هايي براي کاشت درخت سنگ فرش نشده است که تا يک ماه آينده که زمان مناسبي براي کاشت در خت تشخيص داده شده است، اين بخش ها نيز تکميل مي شود .
معاون شهردار با بيان اين که گسترش پياده راه ها درمعابري که حجم تردد عابران پياده بسيار است از اولويت هاي اين معاونت محسوب مي شود، گفت: پس از تکميل اين بخش از پياده راه بازار توسعه کل محدوده بازار در اولويت ما قرار دارد .
منبع:خبرگزاري برنا