–          خطوط عابرين پياده به 3 شكل در ميادين طراحي و اجرا مي شوند:

  1. نزديك به ميدان (Proximal)

 

 

  1. زيگزاگ يا شطرنجي( Staggered or ZigZag)

 

 

  1. دور از ميدان Distal

 

 

 

 

 

محل عبور عابرين را مي توان بصورت برجسته و نيز با رنگ متمايز نيز مشخص نمود. مانند شكل زير: