کرایه دوچرخه Barclays یک پروژه اشتراک دوچرخه عمومیست که در سال 2010 در لندن راه اندازی شده است .در شروع 5000 دوچرخه و 315 ایستگاه قابل دسترس در لندن موجود بود . که شهر لندن و بخش های هشت گانه آن را پوشش میدهد .

منبع : http://en.wikipedia.org/wiki/Barclays_Cycle_Hire

barclays