مردم برای کمک به محیط زیست و داشتن هوایی سالم رو به دوچرخه آورده اند. لندن همیشه در این زمینه در اروپا اول بوده و حالا بارسلونا نیز به شهر دوچرخه ها تبدیل می شود. دولت با کرایه ارزان دوچرخه به مردم سعی در پاکیزه نگهداشتن هوا دارد.مردم نیز از این طرح بشدت استقبال کرده اند.

ایستگاه دوچرخه در بارسلونا

 

ایستگاه دوچرخه در لندن

ایستگاه دوچرخه در لندن

 

سايت منبع