این سیستم در سال 2007 راه اندازی شده در ابتدا با 7000 دوچرخه در 750 ایستگاه ها ی کرایه اتوماتیک شروع کرد با 15 یا بیشتر فضای دوچرخه . این پروژه تا 20600 دوچرخه و 1450 ایستگا ه کرایه ای توسعه داده شد تقریبا یک ایستگاه به ازای هر 300 متر در سراسر شهر . که این سیستم را به بزرگترین سیستم در نوع خودش در دنیا تبدیل کرده است .

منبع : http://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9lib%27

velib bicycle sharing