خانم جوس    574000 km را بین شش قاره و 47 کشور دوچرخه سواری کرده است . او هفت کتاب در مورد سفرهایش نوشته است .

دوچرخه سواری 16400 km  اطراف انگلیس ، با دختر دو سالش تنها یکی از ماجراها ی اوست .

http://www.lcc.org.uk/index.asp?PageID=1654

جمع آوری و تهیه مطالب : ره آسا دیاموند