این دوچرخه با طراحی عجیب توسط Kevin Scott طراحی شده است . بدنه دوچرخه کاملا جمع شده و خود دوچرخه می تواند به محل مورد نظر قفل زده شود .