نتایج یک بررسی جدید در امریکا نشان می دهد در فاصله سالهای 1990  تا  2009 تعداد امریکایی هایی که از دوچرخه استفاده می کنند سه برابر شده است.

طرحهای حمایتی دولت از استفاده از دوچرخه در امریکا، سبب تشویق مردم به روی آوردن به این وسیله شده است.

این وضع ، گویای تغییر اساسی در نگرش دولتمردان امریکایی در این زمینه است.

در گذشته ، افرادی که خواهان گسترش استفاده از دوچرخه در سطح شهری همانند نیویورک بودند با نیروهای پلیس درگیر می شدند زیرا مسوولان شهری می گفتند دوچرخه سواران ، آمد و شد خودروها را مختل می کنند.

مسوولان نیویورک در سه سال گذشته ، بیش از 300 کیلومتر مسیر ویژه برای آمد و شد دوچرخه در این شهر ایجاد کرده اند.

طرفداران استفاده از دوچرخه در نیویورک می گویند مزایای این اقدامات بسیار زیاد است بطوریکه به کاهش الودگی هوا و ترافیک کمک می کند و در عین بخاطر فعالیت بدنی دخیل در دوچرخه سواری از بروز مشکلاتی همانند چاقی مفرط می شود.

نیویورک نخستین شهر در امریکا است که به صورت آزمایشی ، طرح ترویج استفاده از دوچرخه را پیگیری می کند.

قوانین محافظتی زیادی نیز در این شهر به اجرا گذاشته شده است تا امنیت جانی دوچرخه سواران هنگام تردد در خیابانهای نیویورک تامین شود.

البته اجرای این طرح با مخالفت هایی نیز همراه شده است زیرا برخی از ساکنان نیویورک می گویند ایجاد خطوط ویژه برای تردد دوچرخه ها سبب کاهش عرض خیابانها و کاهش فضا برای پارک کردن خودروها شده است.

با توجه به اینکه شهرهای دیگری در امریکا نیز در استفاده از دوچرخه به نیویورک می پیوندند، به نظر می رسد این فرهنگ در حال نهادینه شدن در این کشور است.

منبع :  /www.dayaan.com