گروهي از دانشجويان آزمايشگاه سنسيبل سيتيز در دانشگاه فناوري MIT براي اختراع چرخ هاي دوچرخه كپنهاگي كه نيروي پدال زدن را به برق تبديل مي كند، جايزه جيمز ديسون 2010 را از آن خود كردند.
اين ابتكار جالب، يك دوچرخه پدالي معمولي را به يك دوچرخه برقي هيبريدي مبدل مي سازد، اين چرخ هاي دوچرخه مجهز به سيستم احياي انرژي كينتيك (KERS) هستند كه در خودرو هاي مسابقه اي فرمول يك استفاده مي شده است.
بطور معمول وقتي خودرويي ترمز مي كند، انرژي به شكل حرارت در پدال ها و پروانه ها ايجاد مي شود اما در وسايل نقليه اي كه به KERS مجهز هستند اين انرژي مهار شده و در طول شتاب گرفتن دوباره توسط موتور استفاده مي شود. 
براساس اين گزارش، چرخ كپنهاگ هم با همين اصل كار مي كند.
انرژي حاصل از ترمز گرفتن توسط يك موتور الكتريكي مهار مي شود كه جرياني را توليد مي كند و در يك باتري ذخيره مي شود.

منبع :  /ingenuity.blogfa.com.www