بررسي هاي جديد حاكي از آن است با وجود آنكه عوامل مختلفي جان دو چرخه سواران را تهديد مي كند، اما دوچرخه سواري همچنان سالم تر از رانندگي است.

به گزارش خبرنگار «شبكه خبر دانشجو»، به نقل از هلث دي نيوز، نتايج بررسي هاي جديد در كشورهاي دانمارك، فنلاند و چين نشان مي دهد كه دوچرخه سواري همچنان سالم تر از رانندگي است و خطرات اين ورزش كه مي توان از آن براي تردد هاي روزانه استفاده كرد، كمتر از رانندگي است.

بر اساس اين گزارش، سلامت افرادي كه دوچرخه سوراي مي كنند با تمرين بيشتر و رانندگي كمتر افزايش مي يابد.
محققان در بررسي طرح گسترش دوچرخه سواري و آگاهي عموم شهروندان جامعه از فوايد آن به تجزيه و تحليل عناصر و ذرات سمي خارج شده از اگزوز خودروها، تلفات و جراحات ناشي از ترافيك و مزاياي ورزش و تمرين بدني پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه با وجود خطراتي كه جان دوچرخه سواران را تهديد مي كند، همچنان دوچرخه سوراي برتر از رانندگي است.

اين محققان با انجام تحقيق در كشور هلند نيز دريافتند كه با وجود آنكه در اين كشور قوانين و فرهنگ خاصي براي دوچرخه سواري وجود دارد، اما بازهم دوچرخه سواران در معرض تصادف با اتومبيل ها هستند.

اين در حالي است كه در اين كشور باز هم خطر مرگ ناشي از تصادفات رانندگي به مراتب در هر كيلومتر، 4 برابر خطر مرگ ناشي از دوچرخه سواري است.

علاوه بر اين، سلامت عمومي جامعه با گسترش فرهنگ دوچرخه سواري افزايش مي يابد، زيرا در صورت استفاده بيشتر مردم از دوچرخه براي سفرهاي روزانه، به طور متوسط 500 هزار خودروي كمتر در سطح شهر تردد مي كنند و در نتيجه آلودگي هوا كمتر خواهد شد.

منبع:mehrnews.com