ميزان جذب سفرهاي بالقوه روزانه دوچرخه در مناطق مختلف شهرداري تهران در سال طرح1404

بيشترين جذب سفرهاي بالقوه روزانه دوچرخه در سال طرح 1404: مناطق  4 – 2 – 5 – 12

کمترين جذب سفرهاي بالقوه روزانه دوچرخه در سال طرح 1404: مناطق 9 – 21 – 22- 19

براي تعيين كريدورهاي متناسب با هدف سفر، بوسيله نرم‌افزار 2EMME/ به روش كوتاهترين مسير، ميزان حجم سفر بالقوه بر روي معابر شهر تهران بدست آمده است.

براي تعيين ميزان تقاضاي سفر بالقوه وابسته به حمل‌ونقل عمومي، حجم سفرهاي پياده براي دسترسي به حمل‌ونقل عمومي متناسب با طرح جامع حمل‌ونقل عمومي شهر تهران بر روي معابر شهر تهران استخراج گرديده است.

براي بررسي وضعيت كيفيت هواي شهر تهران از اطلاعات شرکت کنترل ترافيک استفاده گرديد. باتوجه به لحاظ كردن شرايط آلودگي خيلي ناسالم به عنوان شرايط نامساعد براي دوچرخه‌سواري، مشاهده مي‌گردد كه بجز در نواحي معدودي از شهر تهران، بقيه نقاط براي دوچرخه‌سواري مناسب مي‌باشد.

 

معاونت حمل ونقل و ترافيک شهرداري تهران

شركت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك تهران