تعيين وضعيت شيب معابر شهر تهران و حذف مسيرهاي با شيب بيش از 3 درصد و در نهايت كريدورهاي نهايي و بالقوه پيشنهاد شده شهر تهران براساس تقاضاي سال طرح بدست آمده است.

باتوجه به شبکه بدست آمده، طول كريدور بالقوه دوچرخه‌سواري در مناطق مختلف شهرداري استخراج گرديده است. بر اين اساس، مناطق 1، 3 و 21 به دليل عدم وجود تقاضا و شرايط توپوگرافي نامناسب، كريدورهاي بالقوه ايجاد نگرديده است. در عين حال، شهر تهران داراي 368 كيلومتر كريدور بالقوه دوچرخه‌سواري مي‌باشد، كه بيشترين طول كريدورهاي بالقوه بترتيب متعلق به مناطق 12، 11 و 7 شهرداري تهران مي‌باشد.

مناطق شهرداري تهران

سرشماري نفوس و مسكن 85

مساحت منطقه (هكتار)

تراكم جمعيت (نفر در هكتار)

طول كريدور بالقوه دوچرخه‌سواري‌ (كيلومتر)

درصد طول كريدور بالقوه دوچرخه

1

379962

4027

94

0

0/00

2

608814

4802

127

25/683

6/97

3

290726

2943

99

0

0/00

4

819921

8167

100

25/852

7/02

5

679108

5154

132

17/388

4/72

6

237292

2141

111

24/814

6/74

7

310184

1536

202

27/332

7/42

8

378725

1354

280

25/794

7/00

9

165903

2531

66

13/505

3/67

10

315619

796

397

13/225

3/59

11

275241

1171

235

29/226

7/93

12

248048

1414

175

35/103

9/53

13

245724

1334

184

10/263

2/79

14

483432

2407

201

23/224

6/30

15

642526

4740

136

18/630

5/06

16

291169

1785

163

19/458

5/28

17

256022

822

311

11/548

3/13

18

359426

6168

58

21/605

5/86

19

270731

3641

74

8/843

2/40

20

335634

4780

70

0/694

0/19

21

164592

4933

33

0

0/00

22

108674

6782

16

16/216

4/40

مجموع

7867473

73428

107

368/403

100

 

هدف اصلي اولويت بندي، زمان‌بندي اجراي پروژه طرح جامع دوچرخه در سال‌هاي مختلف از تحليل سلسله مراتبي استفاده شده است، که در ادامه آورده شده است.

رديف

معيارها

وزن معيارها (درصد)

1

طول مسير اصلي بالقوه دوچرخه‌سواري

41

2

توليد سفر بالقوه دوچرخه

31

3

تعداد مراكز جذب بالقوه سفر دوچرخه

28

 

معاونت حمل ونقل و ترافيک شهرداري تهران

شركت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك تهران