باتوجه به هدف طرح جامع دوچرخه شهر تهران، به منظور پاسخگويي به تقاضاي سفر دوچرخه در سال طرح براي احداث پاركينگ اقدامات ذيل مي‌بايست صورت گيرد:

در مدارس مشخص‌شده به اندازه 5 درصد تعداد دانش‌آموزان مدرسه و حداقل 20 جاي پارک دوچرخه ايجاد گردد.

در فروشگاه‌هاي بزرگ خريد کالا، به اندازه 5 درصد کل فضاي پارک وسايل‌نقليه و حداقل 30 جاي پارک دوچرخه ايجاد گردد.

در ايستگاه‌هاي سيستم حمل‌ونقل ريلي، 5 درصد کل فضاي پارک وسايل‌نقليه به پارکينگ دوچرخه اختصاص داده شود.

در پارک‌ها و مراکز تفريحي به ازاي هر هزار متر مربع، يک جاي پارک و حداقل 50 جاي پارک دوچرخه در نظر گرفته شود.

در پارکينگ‌هاي عمومي وسايل‌نقليه با ظرفيت بيش از 100 وسيله‌نقليه، به ازاي هر 20 جاي پارک وسيله‌نقليه يک جاي پارک دوچرخه در نظر گرفته شود.

5 درصد فضاي پارک وسايل‌نقليه در ساختمانهاي مسکوني به پارک دوچرخه اختصاص داده شود.

 

معيارهاي طراحي پارکينگ

امنيت يكي از مهم‌ترين نيازهاي هر دوچرخه‌سوار است.

محافظت دوچرخه در برابر عوامل جوي

پارکينگها مي بايست قابليت پذيرش انواع دوچرخه با اندازه‌هاي مختلف را داشته ‌باشند.

تمامي افراد استفاده‌كننده بتوانند به تناسب وضعيت جسماني از انواع تجهيزات نصب شده بهره ببرند.

 

معاونت حمل ونقل و ترافيک شهرداري تهران

شركت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك تهران