630 دوچرخه سوار کشته و 51000 نیز مجروح شدند. که 12 درصد نسبت به سال 2008 پایین بوده .

این آمار دو درصد تصادفات ناشی از وسایل نقلیه موتوری که به مرگ منجر شده را افزایش داده است .

بیشتر این تصادفات منجر به مرگ درون شهری بوده حدود 70 درصد .

میانگین سن دوچرخه سوارانی که در این تصادفات مرده اند 41 بوده ومیانگین سن مجروحین هم 31 بوده که بیشتر آنان را هم آقایان بودند حدود 87 درصد .

http://www.edgarsnyder.com/bicycle/accident-statistics.html : منبع