شهرداری کپنهاگن سیاستی را از سال 2002 تا 2012 پیاده سازی کرده که اهداف و پیامد های زیر را به همراه خواهد داشت .

· درصد کسانی که با دوچرخه به محل کار خود میروند از 34 درصد به 40 درصد افزایش خواهد داشت .

· جراحات اصلی یا مرگ ناشی از تصادف دوچرخه 50 درصد کاهش می یابد .

· درصد کسانی که به هنگام دوچرخه سواری احساس امنیت می کنند از 57درصد به 80درصد خواهد رسید .

· رفاه دوچرخه سواران به هنگام دوچرخه سواری بالا خواهد رفت .

http://en.wikipedia.org/wiki/Cycling_in_Copenhagen : منبع