1 . پیامد سلامتی : دوچرخه سواری در هر ساعت 550 تا 700 کالری می سوزاند در حالی که رانندگی با ماشین در ساعت 5 تا 20 کالری می سوزاند .

2 . پیامد محیط زیستی : 60 تا 70 درصد از آلودگی هوا را ماشین تشکیل میدهد , که این رقم برای دوچرخه صفر است . ماشین ها در طی سال میلیاردها لیتر بنزین مصرف میکنند ولی دوچرخه مصرف بنزینی ندارد .

3 . 50 درصد از سفرها با ماشین در لندن کمتر از 4 کیلومتر است , در لندن مسیرهای حدود 7 کیلومتری با ماشین 40 دقیقه طول میکشد ولی با دوچرخه 22 دقیقه

http://www.thefredcast.com/images/jb-advocacy-mar07.pdf : منبع