این تصویر نشان میدهد که به جای یک ماشین میتوانید چندین دوچرخه پارک کنید . parking car