این نمودار رشد سریع سیستم های دوچرخه به اشتراک گذاشته را در دنیا نشان می دهد . ودر ادامه هم نمودار رشد آن در پنج کشور منتخب را نشان می دهد .

http://www.un.org/esa/dsd/resources/res_pdfs/csd-19/Background-Paper8-P.Midgley-Bicycle.pdf : منبع

bike share