1 . احداث مسیرهای دوچرخه

یک شبکه مسیر دوچرخه بزرگ و طولانی ,   دوچرخه سواری را برای هر شخصی آسان و امن میکند چه پیر ,  چه جوان . مسیرهای مخصوص دوچرخه در هر شکل واندازه ی میتواند باشد .

2 . احداث سایر زیرساختار دوچرخه سواری

منظور فقط احداث کیلومترها مسیر دوچرخه نیست . به عنوان مثال : کنار ترمینالهای اصلی اتوبوس ,  انبار تسهیلات رایگان ,  مناسب و مطمئن دوچرخه ایجاد کرده اند .

3 . الهام بخشیدن جذابیت و هیجان

آخر هر هفته از ساعت 7 تا 2km ,   120  از جاده ها برای دوچرخه سواران خالی از ماشین میشود تا پیادها ومردم لذت ببرند . واین روز که در بوگوتا بهciclovia  معروف است یکبار در هفته اتفاق می افند .