در کشور ژاپن در سال های اخیر سالانه 10 میلیون دوچرخه فروخته می شود . در این کشور 127 میلیون نفری حدود 72 میلیون دوچرخه وجود دارد . 15 درصد از سفر های به کار در این کشور با دوچرخه صورت می گیرد . بیشتر ژاپنی ها جهت سلامتی , کاهش ترافیک و شلوغی قطار , سعی می کنند تا با دوچرخه به سر کار خود بروند .

منبع : http://top10hell.com/top-10-countries-with-most-bicycles-per-capita/