بلژیک دارای 10 , 827 , 519 نفر جمعیت می باشد , که 5 , 200 , 000 دوچرخه در این کشور وجود دارد یعنی 48 درصد از جمعیت دارای دوچرخه اند . در این کشور 8 درصد از سفرها با دوچرخه صورت می گیرد میانگین مسافت برای هر شخص در روز 0.9 کیلومتر می باشد . دوچرخه سواری در این کشور یک ورزش ملی حساب می شود و بلژیکی ها در دوچرخه سواری بسیار جدی هستند .

منبع : http://top10hell.com/top-10-countries-with-most-bicycles-per-capita/