1. از نظر جغرافیایی . بیشتر جاها غیر از برخی  کوه های استان لیمبورگ یکنواخت است .
  2. زیرساختار خوب
  3. جا افتادن دوچرخه سواری به عنوان یک فرهنک
  4. موافق بودن دولت با دوچرخه سواری
  5. تندرست و سالم  بودن آن
  6. لذت بخش بودن آن
  7. آزادی