در این سیستم کرایه دوچرخه که در بعضی از شهرهای آلمان وجود دارد , از کد های معتبر جهت قفل و باز کردن دوچرخه استفاده میشود که این قفل الکترونیکی در چرخ عقب دوچرخه تعبیه شده است . جهت کرایه , مشتری با شماره ای که از روی دوچرخه برمیدارد تماس گرفته و کد جهار رقمی رابرای باز کردن دوچرخه میگیرد و این کد را در صفحه لمسی که درچرخ عقب دوچرخه قرار دارد وارد میکند . جهت قفل دوچرخه همان کد را در صفحه لمسی دوچرخه وارد میکند .

call bike