زماني كه به مسائل ناشي از ترافيك،آلودگي هوا،تردد ماشيني افراد از نقطه اي به نقطه ديگر و عدم تحرك و جنبش آنها مي انديشيم يكي از راههايي كه سودمند و مقرون به صرفه به نظر مي رسد ، استفاده از دوچرخه به عنوان وسيله نقليه كم حجم و راحت و ورزشي شاد ، بدنساز و سرگرم كننده ، مطلوب و مؤثر مي باشد .

استفاده از اين وسيله نقليه و انجام ورزش دوچرخه سواري نياز به رشد و توسعه فرهنگ دوچرخه سواري در بين افراد جامعه دارد كه وظيفه اين رشد و تربيت آنها به عهده يك ارگان يا سازمان خاصي نيست بلكه نياز است تمامي عوامل فكري و اجرايي همت كنند و در انجام اين رسالت مهم ايفاي وظيفه نمايند

 

هدف:

آموزش در جهت استفاده صحيح از دوچرخه

رشد و توسعه فرهنگ ورزشي در استفاده از دوچرخه

كمك در كاهش آلودگي هوا و آلودگي صوتي

تامين سلامتي جسمي و رواني افراد جامعه

 

كليات:

توسعه فرهنگ دوچرخه سواري به لحاظ كمك به  رفع مسائل ترافيكي، زيست محيطي و توسعه همگاني ورزش دوچرخه سواري اهميت ويژه اي در تامين سلامتي فرد و اجتماع دارد كه نيازمند همكاري همه جانبه ارگانهاي مسئول شهر ميباشد

ارتقاء و غني سازي فرهنگ استفاده از دوچرخه ،عوارض و خسارتهاي جسماني ،روحي ،رواني واقتصادي ومسائل تردد و حمل و نقل و آلودگي هوا را تا حد زيادي كاهش مي دهد و ما را در رسيدن به شهري سالم با هوايي پاك و آسماني آبي به خوبي ياري خواهد رساند