دوچرخه به اشكال مختلف مي تواند سبب اشتغال زايي بشود، هم از جنبه صنعت و توليد و تعمير دوچرخه و هم از جهت كاركردهاي شهري به مانند پيك هاي موتوري كه وجود دارند در كنار آنها عده اي نيز با دوچرخه مي توانند خدمات ارائه كنند. در نيويورك هم اينك پيك هاي دوچرخه با لباس و دوچرخه زرد رنگ بسيار سريعتر از موتور و ماشين به كار مشغول هستند.

براي ترويج فرهنگ دوچرخه سواري در جامعه توصيه مي شود تا گروه ها و باشگاه هاي دوچرخه در سراسر كشور در روزهاي تعطيل و حداقل يك بار در ماه برنامه حركت در سطح شهر داشته باشند. البتهحركت منظم و مرتب و به صورت يك خطي يا دو به دو در كنار يكديگر كه فوايدش تشويق مردم به دوچرخه سواري و پيدا كردن ساير افراد علاقه مند به دوچرخه سواري است كه با ديدن اين برنامه ها به آنها مي پيوندند. بسياري از افراد هستند كه علاقه به دوچرخه سواري دارند يا حتي دوچرخه خوب نيز تهيه كرده اند ولي جا و گروهي نمي شناسند تا به آنها ملحق شوند. اجراي چنين برنامه هايي مي تواند براي جذب حاميان مالي، تشويق و تبليغ آنها موثر باشد. بايد جاذبه هاي دوچرخه سواري بيشتر معرفي شود تا منجر به رشد و توسعه فرهنگ استفاده از دوچرخه شود.

منبع : كتاب دوچرخه كوهستان