به نسبت میزان رشد تکنولوژی، از فعالیت های عضلانی بشر کاسته شده و زندگی ماشینی و شهری باعث شده است که توجه به ورزش و فعالیت در بین انسان ها کم شود.ماشین می رود که از خانه تا محیط کار انجام کلیه کارهای جسمی را بر عهده گیرد.قوای عضلانی به مرور تحلیل می رود و فشارهای عصبی زندگی ماشینی، قوای روانی را تحت فشار قرار می دهند، جوامع ماشین زده خسته می شوند و افراد خود را شدیداً در معرض انواع آسیب های فردی و اجتماعی قرار می دهند.از سویی آلودگی تولید شده توسط ماشین ها و صنایع مختلف، نه تنها بر روی زندگی انسان ها بلکه بر روی زندگی تمام موجودات و آینده زمین نیز تاثیر منفی گذاشته است.جوامع مختلف راههای زیادی را برای مقابله با این بحران ها در نظر گرفته اند تا بتوانند جامعه ای سالم و آینده ای روشن داشته باشند.

از این رو دوچرخه سواری و فرهنگ استفاده از آن بسیار مورد توجه قرار می گیرد.دوچرخه وسیله نقلیه ای است که بدون داشتن آلودگی هوا و آلودگی صوتی می تواند ورزش مناسبی نیز به شمار آید.اغلب مردم هیچ نشاطی در زندگی شلوغ و ماشینی امروزی ندارند، در حالی که کسب نشاط برای ادامه زندگی امری لازم و ضروری است.برای داشتن نشاط ،ورزش کردن و به خصوص شرکت در فعالیت های ورزشی گروهی،مثل دوچرخه سواری بسیار موثر است.از همه مهمتر دوچرخه سواری علاوه بر اینکه می تواند برای شخص دوچرخه سوار مفید باشد ،می تواند به داشتن جامعه ای سالم و با نشاط و داشتن هوایی پاک نیز کمک کند.
منبع : www.spadanabike.ir