يک پليس دون و کورنوال در انگلستان به منظور کاهش مصرف سوخت به جاي استفاده از اتومبيل در نظر دارد از دوچرخه استفاده کند. این ايستگاه پلیس که منطقه وسيعي در انگليس را پوشش مي دهد براي کاهش صورتحساب 5/2 ميليون پوندي سوختش براي نيروهايش 120 دوچرخه سفارش داده. اين ايستگاه در صورتحساب سالانه سوختش با سيصد ميليون پوند افزايش مصرف مواجه شده. قرار است از اين به بعد برخي از نيروهاي اين ايستگاه براي گشت زني از دوچرخه استفاده کنند. مارتين ديويس رئيس بخش حمل و نقل نيروهاي اين ايستگاه مي گويد؛ «دوچرخه به خوبي مي تواند کار اتومبيل را در بسياري از موارد انجام دهد. در عين حال ما مي توانيم در مصرف سوخت هم صرفه جويي کنيم. درآمد ما ثابت است، بنابراين بايد سعي کنيم از افزايش هزينه ها جلوگيري کنيم.»

 

منبع: www.ttic.ir