این دستگاه توزیع کننده دوچرخه به شما اجازه میدهد تا دوجرخه ای را که به سیستم RFID  مجهز است از دستگاه  فروش اجاره کنید وپس از زسیدن به مقصد دوچرخه را به دستگاه دیگر در مقصد تحویل دهید .

 

ماشین فروش اجزای دوچرخه به صورت 24 ساعته