این مدرسه راهنمایی در آسن-یکی از شهرهای هلند- 725 دانش آموز و 850 پارکینگ دوچرخه دارد .

در زمستان گاهی اوقات میزان دوچرخه سواری به درصد پایین  95% میرسد .

بعضی از دانش اموزان روزانه بیش از 40 کیلومتر در راه مدرسه وبرگشت به خانه با دوچرخه هایشان سفر میکنند .

این موارد دلیل ظرفیت بالا پارکینگ در این مدرسه است .

جمع آوری و تهیه مطالب : ره آسا دیاموند