موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي آئين كار پوشش پياده‏روها و فضاهاي عمومي شهري از بتون پيش ساخته

تعيين و تدوين: موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتيشماره استاندارد 4176مصوب سال 1371

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي

 

هدف

هدف از تدوين اين آئين كار تعيين ويژگي‏هاي قطعات مورد استفاده براي پوشش پياده‏روهاي فضاي عمومي شهري مي‏باشد.

دامنه كاربرد

اين آئين كار در مورد قطعات مورد استفاده براي پوشش كف پياده‏روها و فضاهاي عمومي شهري كه از بتون پيش ساخته تهيه مي‏شوند كاربرد دارد.

اجزاء متشكله

متصل كننده هيدروليكي كه در ساختن قطعات سنگ فرش به كار مي‏رود عبارت خواهد بود از سيمان طبق استانداردهاي ملي ايران به شماره‏هاي  391و  392و  393و  388و  755بخش يك و يا هر نوع سيمان ديگري كه توسط مقامات دستگاه نظارت مورد تصويب قرار گيرد. مواد مركب كه مورد استفاده قرار مي‏گيرند عبارتند از:

مواد معدني طبق استانداردهاي ملي ايران به شماره‏هاي 299ـ302ـ611ـ671ـ 3040خواهد بود كه به حد كافي در هنگام مرطوب بودن شديد، بتن در برابر سرما و يخ بندان مقاوم باشد. هرگونه مواد و مصالح افزوني كه الزامأ به مخلوط اضافه مي‏گردد. نبايد تأثير مخربي در برابر مقاومت بتون در اثر يخ بندان و نمك مصرفي جهت ذوب يخ بندان سطح معابر داشته باشد فقط استفاده از خاكستر بر اساس ضوابط موجود در مخلوط بلامانع مي‏باشد.

معرفي

در هنگام معرفي مراحل استفاده از براي قطعات بتون پيش ساخته فرش كف معابر مي‏بايد به اين نحو تعريف گردد. شماره استاندارد و اندازه قطعه‏.

به عنوان مثال معرفي قطعات بتون پيش ساخته فرش كف به ابعاد  40×40×5به شرح زير است قطعه بتني فرش كف استاندارد شماره 40×40×5

قطعات بتني فرش كف بايد با مقررات مندرج در تبصره‏هاي فرعي 5ـ2ـ5ـ 5در هنگام تحويل كه حداكثر  25روز از ريختن آنها گذشته باشد مطابقت داشته باشد.

5ـ2ـ مرحله تكميلي

تركيبات قطعات سنگ فرش بايد به طور همگون مخلوط و متراكم باشد. در مواردي كه اين قطعات را با بتون روكش مي‏نمايند بتون روكش نبايد ضخامتي كمتر از ده ميليمتر داشته و در عين حال بايد به مشابه جزء مكمل آن باشد. در اين استاندارد بتوني كه از ذرات بسيار ريز ساخته شده و براي درزگيري منافذ به كار مي‏رود نبايد به عنوان روكش تلقي گردد.

سطح قطعات بايد عاري از ترك باشد، منافذي كه در جريان ساخت در سطح قطعات به وجود آمده باشد، ايجاد تبلور و شوره و هم چنين ترك‏هاي احتمالي موئي كه در سطح بتون روكش ايجاد شود. در صورتي كه به كيفيت قطعات لطمه‏هاي وارد نساخته باشد مجاز شناخته خواهد شد. عمليات مخصوص كه براي تكميل روي سطح قطعات انجام مي‏گيرد، صيقلي ساختن سطح‏، رنگ‏آميزي پخ زدن گوشه‏ها و اجراء عمليات ضروري به خصوص كه براي چسبيدن يا مقاوم ساختن در برابر سائيدگي صورت مي‏گيرد تابع خواسته دستگاه نظارت خواهد بود. در مواردي كه در مورد قطعات دو لايه باشد اين توافق فقط در خصوص رويه به عمل خواهد آمد.

5ـ3ـ انواع و اندازه‏ها

قطعات بتني فرش كف ترجيحأ به صورت لوح‏هاي مربع به اندازه‏هائي كه در جدول  ”1″نشان داده شده ساخته مي‏شود اما ممكن است آنها را به صورت مربع مستطيل براي پر كردن محل‏هاي تغيير جهت فرش كف نيز توليد كرد.

انواع ديگر قطعات سنگ فرش كه داراي ابعادي بجز آنچه كه در جدول  ”1″نشان داده شده باشد بايد به نحوي طراحي گردد كه ارزش‏هاي استحكام نهائي آنها با اندازه‏هاي ترجيحي مطابقت داشته باشد.

عرض بندكشي‏، مابين قطعات بتني تابع ابعاد قطعه مور استفاده بوده و تحت هيچ شرايطي از  3ميليمتر كمتر نخواهد بود. در زمان طراحي مجموع عرض قطعه و بندكشي به عنوان مدول واحد طراحي مد نظر باشد.

حداكثر رواداري از ابعاد اندازه كار بايد به اضافه يك و منهاي سه ميليمتر از طول و عرض به اضافه و منهاي سه ميليمتر از ضخامت باشد.

خطاي اندازه‏گيري در بندهاي مختلف يك قطعه نبايد بيش از سه ميليمتر اختلاف داشته باشد.

رواداري از نظر مسطح بودن كه به صورت قطري اندازه‏گيري مي‏شود نبايد از  %4/0طول حداكثر قطعه تجاوز كند.

5ـ4ـ استحكام خميدگي

هنگامي كه به نحو مندرج يا مشروحه در بند 6ـ 3قطعات سنگفرش آزمايش مي‏شود هيچ قطعه‏اي نبايد استحكام خميدگي آن كمتر از  5نيوتن بر ميليمتر مربع باشد و استحكام متوسط خميدگي كه از پنج نمونه گرفته مي‏شود نبايد كمتر از  6نيوتن بر ميليمتر مربع باشد.

در موارد اندازه‏هاي نمونه‏هاي بزرگتر )كه شامل كمتر از ده نمونه نباشد.(

و به منظور ارزيابي آماري بايد تأييد شود كه‏:

5ـ5ـ مقاومت در برابر يخ بندان و نمك هائي كه جهت ذوب معابر يخ زده استفاده مي‏شود. قطعات سنگفرش بايد در برابر يخ بندان و نمك مصرفي جهت ذوب معابر يخ زده كاملا مقاوم باشد.