ـ ايجاد نشاط و سلامت جسمي و روحي در شهروندان در راستاي ايجاد شهري سالم .

ـ توسعه فرهنگ پیاده روی و دوچرخه سواری بعنوان يك شيوه كارآمد جابجايي در مسافتهاي كوتاه .

ـ كمك به كاهش آلودگي هوا و صدا و ازدحام تردد و آسیب های ناشي از  آنها، شامل بیماری، مرگ و میر، تأخير و… ..

ـ افزايش ظرفيت تردد معابر و سطح خدمت آن.

– ارتقاي نقش حمل ونقل همگاني با تغذيه آن از طريق پیاده ها و دوچرخه سواران

ـ اشتغال زايي

اهداف كمي گسترش دوچرخه سواري:

ـ وجود دست کم يك دوچرخه در هر خانواده ايراني

ـ تبديل دست کم 10% از سفرهاي درون شهري در مسافتهاي كوتاه بخصوص با وسايل تك سرنشين به سفر با دوچرخه یا پیاده طي يك برنامه دوساله از سال 1389 تا 1390 و از آن پس كاهش سالانه دست کم 1% سفرهاي سواره تك سرنشين تا پايان 1394 و افزايش سالانه دست کم 1% سفر شهري با دوچرخه و پیاده

تهيه كننده : امير جعفرپور