استفاده از دوچرخه در بزرگراه ها به دلیل سرعت بالای خودروها و نیز وجود رمپهای ورودی و خروجی با معضلاتی همراه می باشد و در نتیجه دوچرخه سواران تمایل کمی برای استفاده از بزرگراه ها دارند. همچنین با وجود این عوامل باز دارنده احداث خط ویژه دوچرخه در بزرگراه ها به سادگی امکان پذیر نمی باشد. اما با استفاده از یک اصلاح هندسی ساده در محل تقاطع بزرگراه و رمپ ورودی و خروجی این معضل تا حد زیادی برطرف می گردد.

همانطور که در طرح بالا مشاهده می گردد در محل تقاطع خط ویژه و رمپ ورودی، خط ویژه دوچرخه از مسیر مستقیم منحرف شده و عمود بر رمپ ورودی می گردد. در محل تقاطع مسیر ویژه دوچرخه و رمپ ورودی که به صورت عمود بر یکدیگر می باشند حق تقدم با وسایل نقلیه در حال حرکت در رمپ بوده و دوچرخه سواران می بایست قبل از گذر از عرض رمپ به صورت کامل توقف نمایند و در صورت عدم وجود خودرو از عرض رمپ عبور نمایند و پس از عبور از عرض رمپ مجددا وارد مسیر ویژه دوچرخه گردند.

در شکل زیر دو نوع تقاطع برای مسیر ویژه دوچرخه و رمپ خروجی بزرگراه درنظر گرفته شده است. چنانچه محدودیت بودجه وجود نداشته باشد میتوان تقاطع مسیر ویژه دوچرخه و رمپ خروجی را به صورت غیر همسطح طراحی نمود. همچنین مشابه شکل قبل طرح تقاطع همسطح نیز در نظر گرفته شده است. به صورتی که مسیر ویژه دوچرخه به صورت عمود بر رمپ قرار می گیرد و دوچرخه سواران از دید کافی برای عبور از عرض رمپ برخوردار می باشند .

منبع: www.ttic.ir