در نيم قرن اخير، روند فزاينده كاربرد اتومبيل شخصي در بسياري از كشورها، مسايل و معضلات اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي فراواني را در پي داشته و ادامه اين روند، آينده نگران كننده اي را در برابر جوامع شهري ترسيم نموده است. براي پيشگيري از اين وضعيت قابل انتظار، گسترش حمل و نقل عمومي و ساير شيوه هاي غير موتوري، به عنوان راه هاي اساسي حل اين بحران، شناسايي شده اند. در اين بين دوچرخه به عنوان يكي از سبزترين مدها حمل و نقلي، مورد توجه ويژه اي قرار دارد. آمار قابل توجه استفاده گسترده از دوچرخه در بسياري از شهرهاي اروپا و يا چين اثباتي بر اين مدعا به شمار مي رود. در اين ميان مقايسه ميزان استقبال از دوچرخه در كشورمان با ديگر نقاط جهان، حاكي از آن است كه علي رغم تلاش هاي صورت گرفته، همچنان ميزان رواج اين مد حمل و نقلي با ميزان قابل قبول، فاصله زيادي دارد. اين مقاله با اثبات اين موضوع از طريق ارائه آمار مي كوشد تا در وهله اول اهميت بحث سرمايه گذاري در توسعه استفاده از دوچرخه را تبيين نمايد و سپس با ارايه اصولي مطالعه شده، راهكارهايي اساسي در جهت ترويج اين مد حمل و نقلي ارزشمند، ارائه نمايد.