بخش Design Controls and Criteria

عرض پياده رو در مكان هاى مسكونى بين 2/1 تا 4/2 متر ( 4 تا 8 فوت ) متغير است. عرض منطقه گل كارى پياده رو و محل رفت و آمد جهت انجام امور نگهداري، حداقل بايد برابربا 6/0 متر ( 2 فوت ) باشد.

پياده رو هايى كه داراي جدول بندي هستند،  در آنها بايد پهناى پياده رو 6/0 متر( 2 فوت ) پهن تر از پياده رو هايى باشد كه فضاي گل كارى شده موجود، پياده رو را از لبه پياده رو جدا مي سازد كه اين فضاى اضافي مى تواند جهت انباشت برف و يا نصب علائم كنار جاده مفيد باشد،

 

بخش Local Roads & Streets

پياده رو ها بايد حداقل داراى‌ 5/1 متر ( 5 فوت ) عرض و محل پياده/سوار شدن بايد عرضي برابر3.6 متر ( 12 فوت ) را دارا باشند. بهتر است عابران مجبور نباشند مسافت بيش از 120 متر را از محل پياده/سوار شدن تا مقصد پياده بروند.

 

بخش Collector Roads & Streets

پياده رو ها براى دسترسى عابران به مدارس، پارك ها، مكان هاى‌ خريد، ايستگاه هاي حمل و نقل و مناطق تجارى بايد پياده رو حتما در هر دو طرف خيابان تعبيه شود .

در مناطق مسكونى، پياد ه رو بايد حداقل در يك طرف خيابان وجود داشته باشد و در صورت امكان بهتر است در هر دو طرف خيابان پياده رو وجود داشته باشد. پياده رو بايد تا حدامكان از محل عبور و مرور وسايل نقليه دور باشد.

حداقل پهناى پياده رو  بايد 2/1 متر باشد. پهناى 4/2 متر يا بيشتر در مناطق تجارى مورد نيا ز است. در صورتى‌ كه متعلقات مربوط به معبر نزديك پياده رو باشد، بهتر است براى امنيت بيشتر، پهنا ى پياده رو را بيشتر در نظر گرفت. پياده رو ها با پهناى بيشتر براي محل هاي داراي حجم بالاي عابرين مناسب است.

 

بخش Collector Roads & Streets

پياده رو ها بايد حداقل داراى‌ 2/1 متر ( 4 فوت ) عرض در مناطق مسكوني و 2/1 الي 4/2 متر (4 تا 8 فوت) در مناطق تجاري باشند.

 

فرستنده : سيد مصطفي حسيني