رديف

برنامه اجرايي

شهرداري مناطق براساس اولويت

1

برنامه اجرايي 5 ساله اول

4-2-12-11-14 و 8

2

برنامه اجرايي 5 ساله دوم

7-5-6-15-18 و 16

3

برنامه اجرايي 5 ساله سوم

10-13-17-19-9-22 و 20

 

در اين مطالعه، با توجه به اجراي مسير دوچرخه در منطقه8 و به منظور حفظ پيوستگي بين مسيرهاي پيشنهادي در مناطق مختلف، هفت منطقه اولويت دار شامل مناطق 12،11،7،6،5،4،2 مورد مطالعه براي احداث مسير دوچرخه قرار گرفته‌اند.

تهيه كننده : مهندس خشائي پور
فرستنده : سيد مصطفي حسيني