کشور سوئیس با 7,782,900 نفر جمعیت دارای 3,800,000 دوچرخه می باشد, یعنی 48.8 درصد از جمعیت این کشور دارای دوچرخه اند . درسوئیس 5 درصد از کل سفرها و 10 درصد هم سفرهای به کار با دوچرخه صورت می گیرد .

منبع : http://top10hell.com/top-10-countries-with-most-bicycles-per-capita/

swiss