این دوچرخه الکتریکی بدون زنجیر , بدون پرده , دوچرخه ای است متفاوت با دوچرخه های دیگر, که در ماه ژوئیه سال 2011 توسط ادوارد کیم وبنی سملی در کشور استرالیا طراحی شده است .

http://inhabitat.com/the-ingsoc-hybrid-bike-is-proof-of-alien-life/rsz-ingsoc_01/ : منبع

chainless